یادگیری زبان با موسیقی

هر روز یک اهنگ انگلیسی برا بهتر شدن لیسنینگ خواهیم داشت که اولین اهنگ از گروه محبوب وان دایرکشن هست . متن این آهنگ رو نیز با ترجمه براتون گزاشتم .


متن Live While We're Young با ترجمه

[Liam]

Hey girl, I'm waitin' on ya, I'm waitin' on ya

هی عزیزم،من منتظرتم،منتظرتم

Come on and let me sneak you out

بیا و بذار دزدکی ببرمت بیرون

And have a celebration, a celebration

و یه مهمونی برگذار کنیم،یه مهمونی

The music up, the window's down

آهنگ رو زیاد کنیم و پنجره ها رو بدیم پایین[Zayn]

Yeah, we'll be doing what we do

آره،ما کاری که میخوایم رو میکنیم

Just pretending that we're cool

تظاهر میکنیم خیلی باحالیم

And we know it too

و میدونیم که هستیم

Yeah, we'll keep doing what we do

آره،ما بازم کاری که میخوایم رو میکنیم

Just pretending that we're cool

فقط تظاهر میکنیم خیلی باحالیم

So tonight

پس امشب


[All]

Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun

بیا دیوونه شیم،دیوونه،دیوونه تا خورشید رو ببینیم

I know we only met but let's pretend it's love

میدونم تازه همو دیدیم ولی بیا تظاهر کنیم عاشقیم

And never, never, never stop for anyone

و هیچوقت،هیچوقت هیچوقت برای بقیه صبر نکنیم

Tonight let's get some

بیا امشب رابطه برقرار کنیم

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم

Woahhh oh oh oh

Woahhhh oh oh oh

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم

Woahhh oh oh oh

Tonight let's get some

بیا امشب رابطه برقرار کنیم

[Harry]

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم


[Zay]

Hey girl, it's now or never, it's now or never

هی عزیزم،یا الان یا هیچوقت،الان یا هیچوقت

Don't over-think, just let it go

خیلی بهش فک نکن،ولش کن

And if we get together, yeah, get together

و اگه دور هم جمع شدیم،آره،جمع شدیم

Don't let the pictures leave your phone, ohhhh

عکسها رو از گوشیت پاک نکن

[Niall]

Yeah, we'll be doing what we do

آره،ما کار خودمونو میکنیم

Just pretending that we're cool

فقط تظاهر میکنیم خیلی باحالیم

So tonight

پس امشب


[All]

Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun

بیا دیوونه شیم،دیوونه،دیوونه تا خورشید رو ببینیم

I know we only met but let's pretend it's love

میدونم تازه همو دیدیم ولی بیا تظاهر کنیم عاشقیم

And never, never, never stop for anyone

و هیچوقت،هیچوقت هیچوقت برای بقیه صبر نکنیم

Tonight let's get some

بیا امشب رابطه برقرار کنیم

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم

Woahhh oh oh oh

Woahhhh oh oh oh

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم

Woahhh oh oh oh

Tonight let's get some

بیا امشب رابطه برقرار کنیم

[Harry]

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم


[Zayn]

And girl, you and I

و عزیزم، من و تو

We're 'bout to make some memories tonight

ما قراره امشب یکم خاطره بسازیم

[Louis]

I wanna live while we're young

من میخوام تا جوونم زندگی کنم

We wanna live while we're young

ما میخوایم تا جوونیم زندگی کنیم

[All]

Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun

بیا دیوونه شیم،دیوونه،دیوونه تا خورشید رو ببینیم

I know we only met but let's pretend it's love

میدونم تازه همو دیدیم ولی بیا تظاهر کنیم عاشقیم

And never, never, never stop for anyone

و هیچوقت،هیچوقت هیچوقت برای بقیه صبر نکنیم

Tonight let's get some

بیا امشب رابطه برقرار کنیم

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم

Go crazy, crazy, crazy till we see the sun

دیوونه شو،دیوونه،دیوونه تا خورشید رو ببینیم

I know we only met but let's pretend it's love

میدونم تازه همو دیدیم ولی بیا تظاهر کنیم عاشقیم

And never, never, never stop for anyone

و هیچوقت،هیچوقت هیچوقت برای بقیه صبر نکنیم

Tonight let's get some

بیا امشب رابطه برقرار کنیم

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم

Wanna live, wanna live, wanna live

میخوایم زندگی کنیم،میخوایم زندگی کنیم،میخوایم زندگی کنیم

Come on, younnngg

بیا،جوان

Wanna live, wanna live, wanna live

میخوایم زندگی کنیم،میخوایم زندگی کنیم،میخوایم زندگی کنیم

While we're young

تا وقتی جوونیم

Wanna live, wanna live, wanna live

میخوایم زندگی کنیم،میخوایم زندگی کنیم،میخوایم زندگی کنیم

[Harry]

Tonight let's get some

بیا امشب رابطه برقرار کنیم

[Zayn]

And live while we're young

و تا جوونیم زندگی کنیم

 

/ 0 نظر / 79 بازدید